links    contacteer ons    nederlands français     
home   |  Alles over COPD  |  Alles over Spirometrie   |  Alles over astma
Aconcagua 2010-2011  |  Partners  |  Pers
Partners 
Belgische Vereniging voor Pneumologie

De Belgische Vereniging voor Pneumologie is een vereniging van individuele leden, werkzaam in de pneumologie.

Het doel van de vereniging omvat : elke handeling die betrekking heeft op de bestudering en de verspreiding van wetenschappelijke kennis (medische, paramedische, farmaceutische, onderzoekskennis, enz.) die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het ademhalingsstelsel.

Haar doelstellingen zijn als volgt :
- bevordering van fundamenteel en klinisch onderzoek op het vlak van de pneumologie;
- verzameling, evaluatie en verspreiding van wetenschappelijke kennis die verband houdt met hygiëne en ademhalingsaandoeningen;
- aanmoediging en ondersteuning ven continue opleiding op het vlak van de pneumologie;
- aanmoediging en organisatie van de onderlinge toenadering tussen artsen, onderzoekers en, meer algemeen, alle wetenschappers die in de sector actief zijn;
- op algemene wijze, ondersteuning en bevordering van de pneumologie als medisch specialisme;
- instandhouding en ontwikkeling van de relaties met de bevoegde openbare overheden.

Info:
Martine Dansercoer
E-mail: info@bvp-sbp.org


Voorzitster: Dr. Danny GALDERMANS
ZNA Middelheim - Dienst Longziekten 1 B Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen
Tel. 03/280.31.54 - Fax: 03/280.31.50
E-mail: danny.galdermans@pandora.be

Ondervoorzitter:
Dr. Alain VAN MEERHAEGHE
Hôpital A. Vésale - Service de Pneumologie Rue de Gozée 706 - 6110 Montigny-Ie-Tilleul
Tel. 071/92.25.49
E-mail: alain.vanmeerhaeghe@chu-charleroi.be

Oud-voorzitter: Dr. Vincent NINANE
CHU St. Pierre, Clinique de Pneumologie 322, rue Haute - 1000 Bruxelles
Tel. 02/535.42.03 - Fax: 02/535.41.74
E-mail: Vincent_NINANE@stpierre-bru.be

Fondation contre les Affections Respiratoires et pour l’Education à la Santé (FARES)

La Fondation contre les Affections Respiratoires et pour l’Education à la Santé (FARES) est une association sans but lucratif reconnue et subsidiée par la Communauté française. Elle est composée d'un Service Prévention Tabac dont les domaines d'action sont la prévention, la protection du non-fumeur et la cessation tabagique.

Le second service de la FARES est en charge des Affections Respiratoires. Il comprend une Unité Centrale et 6 Unités de Secteur. Depuis toujours la FARES donne la priorité à la lutte anti-tuberculeuse : dépistage, suivi des patients, information de différents publics, formation des professionnels de santé et surveillance épidémiologique.

Au fil du temps, elle s'est orientée vers l'information et la prévention d'autres affections respiratoires chroniques telles que les BPCO et l'asthme. C'est ainsi que le personnel des Unités de Secteur est impliqué dans le suivi à domicile de patients sous oxygénothérapie à long cours (OLC). Des visites sont également organisées à la demande d'un médecin chez les patients asthmatiques afin d'améliorer la qualité de leur cadre de vie; des conseils d'éviction sont prodigués en fonction du résultat de l'analyse de l'environnement.

Fondation contre les Affections Respiratoires et pour l'Education à la Santé asbl 56, rue de la Concorde 1050 Bruxelles Tel: 02/5122936
www.fares.be

 
Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT)

De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) heeft een hart voor longen. Onze ambitie:
• de "vergeten" longaandoening tuberculose bestrijden
• rokers begeleiden om te stoppen met roken.

De strijd tegen tuberculose gebeurt via een netwerk van provinciale gezondheidscentra en mobiele rôntgeneenheden. De VRGT is de Vlaamse vereniging van deskundigen inzake tuberculose, die de ziekte actief opzoekt en patiënten opvolgt tijdens hun behandeling. Ze doet dit met de financiële steun van de overheid en in samenwerking met de Vlaamse en Brusselse gezondheidsinspecties.

Wat rokers betreft, richten we ons enerzijds op ondernemingen die hun medewerkers willen ondersteunen bij een gezondere levenswijze: de VRGT geeft ondernemingen deskundig advies om te groeien naar een rookvrije omgeving en begeleidt rokers die willen stoppen met roken. Anderzijds richt de vereniging zich ook op ziekenhuispatiënten: zij worden soms expliciet aangeraden om te stoppen, wegens gezondheidsredenen. Maar zelfs dan is succes niet gegarandeerd. Deskundige rookstopbegeleiders van de VRGT bieden een intensief individueel rookstopprogramma aan, in het ziekenhuis of in de provinciale VRGT gezondheidscentra.

Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding VZW
Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel
Tel: 02/5125455 - Fax: 02/511 46 14
info@vrgt.be
www.vrgt.be

 
Astma en Allergiekoepel

De Astma en Allergiekoepel vzw werd in 2000 opgericht in het kader van Levenslijn met de steun van de Koning Boudewijnstichting. De Astma en Allergiekoepel vzw is gegroeid uit een samenwerking tussen de patiëntenorganisaties – Astmafonds vzw, Astma en Allergie vzw en de vrijwilligersorganisatie Allergiepreventie vzw.
Samen willen zij:
• éénsluidende informatie te verstrekken over astma en allergie
• de belangen van astmatische en allergische personen verdedigen
• samen met andere organisaties en instellingen projecten realiseren die het sociale leven van astmatische en allergische personen makkelijker maken.
De Astma- en Allergiekoepel wil een goed gestructureerde en actuele website en een infolijn waarborgen waarbij het geven van recente correcte en ongebonden praktische informatie in een eenvoudig verstaanbare taal centraal staan.
Via de website www.astma-en-allergiekoepel.be kan men:
• kennis maken met de beginverschijnselen, oorzaken en gevolgen van astma en allergie voor de patiënt en zijn omgeving.
• meer informatie krijgen over de preventieve- en saneringsmaatregelen.
• op de hoogte blijven van mogelijke invloeden die ontstaan door gedragsveranderingen in de maatschappij.
• sociaal contact vinden zonder fysisch naar buiten te moeten komen.
Op de infolijn 0800/84321 kan u in rechtstreekse contact treden met de medewerkers van de drie patiëntenverenigingen. U kunt er terecht met al uw vragen of problemen over astma en allergie. Adviezen over uw behandeling kunnen en mogen deze verenigingen niet geven.

www.astma-en-allergiekoepel.be


 
Belgische kring voor Kinderlongartsen (BKKL)

De Belgische kring voor Kinderlongartsen (BKKL ) - Groupement Belge des Pneumopédiatres (GBPP) werd 20 jaar geleden opgericht op initiatief van enkele pediaters die een bijzondere vorming hadden gevolgd in de kinderpneumologie in het buitenland en die zich nog enkel bezig hielden met respiratoire pathologie bij kinderen. Sedert 2007 maakt BKKL-GBPP als subgroep deel uit van de Belgische Vereniging voor Pneumologie.

Doelstelling :
- het bevorderen van interdisciplinaire contacten tussen pneumologen en kinderartsen en het opbouwen van een wederzijdse wetenschappelijke samenwerking
- erkenning van de bijzondere expertise in de kinderpneumologie als subspecialisme of bijzondere beroepstitel bevorderen
- erkenning door de overheid als gesprekspartner

 
Belgische Vereniging voor respiratoire kinesisten (BVRK)

De Belgische Vereniging voor Respiratoire Kinesitherapie verzamelt kinesitherapeuten met bijzondere interesse in de respiratoire revalidatie en kinesitherapie. De vereniging :
* behartigt de belangen van kinesitherapeuten met bijzondere interesse in de respiratoire revalidatie en respiratoire kinesitherapie en van hun patiënten.
* is een doorgeefluik voor wetenschappelijke informatie.
* neemt initiatieven voor een kwaliteitsvolle implementatie van hedendaagse kinesitherapeutische technieken.
* ondersteunt jonge onderzoekers in het domein.
* informeert patiënten over wat ze kunnen verwachten van een therapeut, die lid is van de vereniging.

De ABKR-BVRK werkt actief mee in commissies van het ministerie van Volksgezondheid. Samen met andere experts bereidt de vereniging mee het dossier van de ‘bijzondere bekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie’ voor. Daarnaast zetelen leden van de raad van beheer in de Wetenschappelijke commissie, die de Nationale raad adviseert. Op vraag van leden, of op eigen initiatief, worden ook interventies gericht aan de Nationale raad, wordt samengewerkt met de politiek en wordt meegewerkt aan dossiers rond parlementaire vragen.

Ook patiënten met specifiek kinesitherapiegerichte vragen kunnen bij de vereniging terecht.


 
Beroepsvereniging voor Belgische Longartsen

De Belgische Beroepsvereniging van Longartsen (BBL) is de vereniging die instaat voor de verdediging van de beroepsbelangen van de longartsen. De BBL functioneert binnen het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, (VBS).
Kroonlaan 20 – 1050 Brussel
Tel: 02/ 649 21 47
Fax: 02/ 649 26 90


 
Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)

La SSMG est une société scientifique dont le but essentiel est la promotion scientifique du médecin généraliste.
Elle s'attache à poursuivre le maintien et l'amélioration de la qualité et de la spécificité de la médecine générale, tant du point de vue théorique que pratique.
La spécificité de la médecine générale relève de ce que cette discipline soit la seule à considérer le patient dans sa globalité.
Les activités de la SSMG sont diverses. Celle-ci œuvre constamment pour une formation médicale continue de qualité, pour une information scientifique et pour la promotion de la médecine préventive à l'adresse de tous les médecins de famille de terrain.
Seule association scientifique de médecine générale en Belgique francophone, le nombre de ses membres n'a cessé de croître au fil des années. Actuellement, en francophonie, un médecin généraliste de terrain sur deux est membre de la SSMG.
Depuis 1968, date de ses débuts, la SSMG est dirigée par une équipe de médecins dont la particularité est qu'ils sont tous des généralistes en fonction.
Etre membre de la SSMG, c'est être conscient de la valeur de la médecine générale. C'est avoir la volonté d'en promouvoir toutes les richesses. C'est faire partie d'un cercle de qualité et être fier d'en être.
Partout et toujours, la SSMG se veut être le miroir des besoins de la médecine générale et l'aiguillon de sa qualification.

Rue de Suisse, 8
1060 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 533.09.80
Fax. +32 (0)2 533.09.90
e-mail : ssmg@ssmg.be
www.ssmg.be

 
Sponsors


>> Terug naar boven   


 
>> Terug naar boven   © 2021   spirometrie.be | V.U.: Van Meerhaeghe Alain, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel