links    contacteer ons    nederlands français     
home   |  Alles over COPD  |  Alles over Spirometrie   |  Alles over astma
Aconcagua 2010-2011  |  Partners  |  Pers


Wat is COPD?

Hoe wordt COPD vastgesteld (diagnose)?

Wat is het verschil tussen COPD en astma ?

Hoe ernstig is COPD?

Behandeling van COPD

COPD en rookstop

GOLD-richtlijnen voor COPD

Brochure

COPD en rookstop

De enige manier om de achteruitgang van de longfunctie bij COPD af te remmen, is stoppen met roken. Geneesmiddelen om de luchtwegen te verwijden kunnen helpen om de levenskwaliteit te verhogen en opstoten te vermijden, maar ze hebben slechts een gering effect op de verdere toename van de luchtwegvernauwing zelf.

De studie van Doll en Hill bij Engelse huisartsen heeft duidelijk aangetoond dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen roken en de mortaliteit ten gevolge van COPD.

 
Mortaliteit ten gevolge van COPD (per 100.000 patiënten)

Niet-rokers 5
< 15 sigaretten 34
15-24 sigaretten 64
> 25 sigaretten 106

 
In een minder geselecteerde populatie toonde Fletcher in ongeveer dezelfde periode aan dat 26% van de zware rokers COPD kregen.

Een opvallende vaststelling is het toenemend aandeel vrouwelijke COPD-patiënten: in 1970 waren slechts 19% van de COPD-patiënten vrouwen, in 1993 was dit reeds opgelopen tot 38,5%

De belangrijkste interventiestudie, de ‘Lung Health Study’, loopt sinds 1996 in de Verenigde Staten loopt. Hieraan nemen bijna 6000 rokers deel. Twee op drie daarvan kregen de gelegenheid om een intensief rookstopprogramma te volgen. Gedurende twaalf weken kregen ze nicotinevervangende kauwgum, in combinatie met cognitieve en gedragstherapie. De behandeling werd zeer goed verdragen, zonder enig neveneffect.
22% van de mensen die de therapie volgden (interventiegroep) stopten effectief met roken, tegenover 5% in de niet-interventiegroep (gemeten aan de hand van CO-meting in de uitgeademde lucht en de cotinine-waarde in het speeksel).

Vanaf het eerste jaar was er een duidelijke verbetering van de belangrijkste symptomen van COPD: chronische hoest, fluimen, piepende ademhaling en kortademigheid (dyspnoe).
11 jaar later werd de longfunctie van de personen uit de interventiegroep gemeten. 93% van de deelnemers die tijdens de studie gestopt waren met roken, waren ook na 11 jaar nog steeds gestopt. Bij 38% van de verstokte rokers werd een ESW/FVC beneden 60% vastgesteld. Bij de ex-rokers bedroeg dit minder dan 10%.

Een andere interessante vaststelling van de Lung Health Study was dat de achteruitgang van de longfunctie minder sterk was bij de deelnemers die enkele keren gestopt waren maar telkens hervielen, in vergelijking met de verstokte rokers. Bij diegenen die volledig gestopt waren met roken, werd een daling van de één seconde waarde (ESW) van 0,33% per jaar gemeten. Bij diegenen die enkele keren stopten maar herbegonnen bedroeg de jaarlijkse daling 0,55%, bij de verstokte rokers 1,18%.

Uit deze studie bleek verder dat vrouwen verstokter rokers zijn dan mannen, maar dat ze meer voordeel hebben bij een rookstop dan mannen.

Ten slotte toonde deze studie aan dat een rookstop wel degelijk gepaard gaat met een (lichte) gewichtstoename, vooral tijdens het eerste jaar en meer bij vrouwen dan bij mannen. Het effect van die gewichtstoename op de longfunctie is iets sterker bij mannen dan bij vrouwen. Dat heeft wellicht te maken met de verschillende vetverdeling. Dat effect is echter verwaarloosbaar in vergelijking met de negatieve effecten van roken.

Men kan alleen maar hopen dat wij op korte termijn kunnen beschikken over geneesmiddelen die helpen om te stoppen met roken en tegelijk het gewichtsprobleem aanpakken.
Men dient alleszins bij rookstop ook aandacht te hebben voor de problemen van gewichtstoename, onder meer door een wijziging van de voedingsgewoonten en meer fysieke activiteit.

 
>> Terug naar boven   © 2022   spirometrie.be | V.U.: Van Meerhaeghe Alain, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel